1. Home
  2. /
  3. Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Naturepak Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę prywatności określającą w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszej polityki przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków polityki prywatności bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

» „newsletter” – biuletyn informacyjny

» przygotowywania ofert handlowych drogą mailową,

2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Naturepak sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej polityce lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej polityki.

3. Naturepak sp. z o.o. świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną:

» Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

» Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

» Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

4. Naturepak sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Naturepak sp. z o.o. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

6. Naturepak sp. z o.o. zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Naturepak sp. z o.o. i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.

7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Naturepak sp. z o.o. tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Naturepak sp. z o.o. oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Naturepak sp. z o.o. będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

Rozdział 4

Ochrona danych osobowych

Informacje wstępne

1. Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Naturepak sp. z o.o. (dalej „Naturepak”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Naturepak zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Naturepak sp. z o.o. z siedzibą w 24-100 Puławy, Polesie 36. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@naturepak.pl

3. W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do Naturepak przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies, zawartą w niniejszym dokumencie.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane i pozyskiwanie danych

1. Naturepak sp. z o.o. jest firmą oferująca szeroką gamę produktów opakowaniowych oraz kompleksowe usługi doradcze w zakresie doboru optymalnych opakowań

2. Naturepak przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:

a. są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) („Przedsiębiorcy”);

b. są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Naturepak, gdyż np. przekazały Naturepak dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez tę Spółkę („Potencjalni klienci”);

c. są klientami, kontrahentami lub dostawcami Naturepak („Klienci”);

d. działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych („Reprezentanci”);

e. są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki („Skarżący”);

f. mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej;

3. Przetwarzanie danych osobowych poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane może dotyczyć, w szczególności:

a. Adresów e-mail,

b. Imion i Nazwisk,

c. Loginów i haseł,

d. Numerów telefonów,

e. Numerów fax,

f. Nazw firm,

g. Numerów NIP,

h. Adresów firm,

i. Alternatywnego adresu dostawy,

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Zawarcie i wykonanie umowy. art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji, lub innych pism kierowanych do Naturepak. art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, z uwzględnieniem czasu trwania ewentualnych postępowań tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, przy czym ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, działania te prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Art. 6 ust. 1 lit c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO do czasu wygaśnięcia obowiązku

Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Odbiorcy danych

1. W związku z prowadzoną działalnością Naturepak Sp. z o.o. będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

b. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, doradcze lub prawne oraz podmiotom współpracującym z Naturepak sp. z o.o. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Naturepak Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami – w celu świadczenia tych usług;

c. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

d. pracownikom i współpracownikom działającym na podstawie upoważnienia, w celu świadczenia pracy lub usług;

e. firmom kurierskim lub pocztowym – w celu dostarczenia przesyłek,

f. serwisom zewnętrznym – dla wykonania zleconej usługi serwisowej,

g. podmiotom nabywającym wierzytelności aby uregulować ewentualne zadłużenia, i innym – w celu innego wsparcia prowadzonej przez nas działalności,

2. Jednak mimo naszych starań, okazać się może, że powyższa lista nie przedstawia wszystkich gryp współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych. Wynika to z faktu, że część naszych współpracujących podmiotów zewnętrznych często korzysta ze swoich podwykonawców. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych zewnętrznych podmiotach współpracujących zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@naturepak.pl

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

a) prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Naturepak potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Naturepak wykorzystuje Państwa dane osobowe. Naturepak może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;

b) prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Naturepak niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Naturepak przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;

c) prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Naturepak potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Naturepak przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Naturepak jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Naturepak może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);

e) prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. Spółka może odmówić realizacji tego praw w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Naturepak ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

1. Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Zachowujemy poufność, bezpieczeństwo oraz chronimy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez nas wewnętrznymi politykami i instrukcjami.

2. Wdrożyliśmy technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.

3. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłacie Państwo informacje przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne.

4. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Naturepak sp. z o.o. z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Naturepak sp. z o.o. danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Jednakże w określonych sytuacjach może dojść do przekazania danych do państwa trzeciego, w szczególności gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą, jak również gdy przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika Naturepak Sp. z o.o. (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy Naturepak Sp. z o.o. a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą wykonywać czynności na rzecz klienta lub potencjalnego klienta z państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Rozdział 5

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Naturepak Sp. z o.o. wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 niniejszej polityki, na potrzeby działań Usługodawcy określonych w Rozdziale 4 pkt 3.

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 niniejszej polityki prywatności.

3. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, jednak w niektórych przypadkach brak zgody uniemożliwia świadczenie usług.

Rozdział 6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 1 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Naturepak określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy,

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług drogą elektroniczną lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5. Naturepak rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 8

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej polityki prywatności jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Naturepak.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Naturepak Sp. z o.o. (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, tablet, smartfon itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” służą do rozpoznawania przeglądarki podczas okresu ważności danego pliku cookie. Pliki „cookies” mają wiele zastosowań: można ich używać do zapamiętania identyfikatora klienta w witrynie sprzedawcy, aktualnej zawartości koszyka na zakupy, w celach statystycznych lub reklamowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Firma Naturepak zawsze szuka innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, aby poprawić doświadczenia klienta na stronie internetowej www.naturepak.pl i oferuje wysokiej jakości usługi. W związku z tym Naturepak może używać plików cookie do spersonalizowania wyszukiwań i zwiększania szybkości przeglądania, zapamiętywania wyborów, takich jak preferencje językowe i tworzenia anonimowych statystyk. Niektóre pliki „cookies” mogą wymagać Twojej wcześniejszej zgody (tj. pliki „cookies” do celów reklamowych), zanim plik cookie zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu.

Jakich plików „cookies” używamy?

Pliki „cookies” sesyjne oraz stałe.

Pierwsze z nich (sesyjne) są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Funkcjonalne pliki „cookies”

Te pliki „cookies” umożliwiają poprawę i przyspieszenie nawigacji na stronie dzięki zapamiętywaniu wyborów użytkownika. Te pliki „cookies” umożliwiają w szczególności:

– Zapamiętanie preferencji wyświetlania przeglądarki (używany język, system operacyjny itp.) i dostosowanie prezentacji strony podczas wizyt, zgodnie ze sprzętem i oprogramowaniem użytkownika,

– Zapamiętanie informacji dotyczące np. wypełnionego formularza lub żądanej usługi (subskrybowane usługi, zawartość koszyka);

– Wdrożenie środków bezpieczeństwa na naszej stronie.

„Wydajnościowe (odbiorcy) pliki „cookies”

Te pliki cookie pozwalają nam określić liczbę odwiedzin i źródła ruchu w celu pomiaru i poprawy wydajności naszej strony internetowej. Pomagają nam również określić, które strony są odwiedzane najczęściej/najrzadziej i ocenić, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. Jeśli nie zaakceptujesz tych plików cookie, nie będziemy informowani o Twojej wizycie na naszej stronie.”

Targetowanie

Te pliki cookie mogą być aktywowane na naszej stronie internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profili Twoich zainteresowań oraz do dostarczania ukierunkowanych reklam na innych stronach, abyśmy mogli wyświetlać reklamy oparte na Twoich preferencjach. Jeśli nie akceptujesz tych plików cookie, zobaczysz losowe reklamy.

Jak wyłączyć obsługę plików „cookies” na komputerze?

• Przeglądarka Apple Safari: sekcja „Prywatność” w menu „Preferencje”, karta „Pliki cookie i inne dane witryn”;

• Przeglądarka Google Chrome: sekcja „Prywatność” w menu „Ustawienia”, podsekcja „Ustawienia treści”, karta „Pliki cookie i dane witryn”;

• Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: menu „Narzędzia”, ​​zakładka „Opcje internetowe”, następnie „Ogólne”, następnie „Historia przeglądania”, następnie „Ustawienia”, „Tymczasowe pliki internetowe i ustawienia historii”, a na końcu „Przeglądaj pliki”;

• Przeglądarka Mozilla Firefox: menu „Narzędzia”, ​​sekcja „Opcje”, podsekcja „Prywatność”, dedykowana funkcja „Usuń określone pliki cookie”.

Możesz również ustawić określone pliki cookie za pośrednictwem witryny Network Advertising Initiative lub przeglądarki internetowej, aby zablokować lub otrzymać ostrzeżenie o instalacji dowolnego pliku cookie. Kolejne kroki do wykonania są różne dla każdej przeglądarki, ale instrukcje można znaleźć w menu „Pomoc”. Ustawienia przeglądarki mogą być wykonywane niezależnie na każdym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej Strony.

Jak wyłączyć obsługę plików „cookies” na smartfonie lub tablecie?

Możesz odinstalować lub usunąć pliki „cookies” w następujący sposób

• Przeglądarka systemu Android: sekcja „Prywatność i bezpieczeństwo” w menu „Ustawienia”, z której masz dostęp do „Wyczyść pamięć podręczną”, „Wyczyść hasła”, „Wyczyść wszystkie pliki cookie”, „Wyczyść dane formularza” i „Wyczyść hasła”. Możesz także ustawić te funkcje, aby nie zapisywały pliku „cookies”.

• Google Chrome Browser: w menu „Ustawienia” w kategorii „Opcje zaawansowane”, następnie „Wyczyść dane przeglądania”, a następnie dane, które chcesz usunąć.

• Apple Browser iOS 8: Wybierz „Ustawienia”, a następnie w zakładce „Safari” wybierz „Zablokuj pliki cookie” i wybierz jedną z opcji: „Zawsze zezwalaj, Zezwalaj tylko na odwiedzane strony internetowe, Nie zezwalaj obecnie otwartym witrynom lub Zawsze blokuj. W systemie iOS 7 lub wcześniejszym możesz wybrać „Nigdy dla stron zewnętrznych i reklamodawców”

Należy pamiętać, że deinstalowanie lub blokowanie plików cookie wykorzystywanych w Witrynach może wpływać na, lub nawet uniemożliwiać korzystanie z tych Witryn.