REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NATUREPAK SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług („Regulamin”) został ustalony przez NATUREPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polesie 36, 24-100 Puławy, Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Lublin Wschód VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000919880, NIP 7162833604, REGON 389887585, Kapitał zakładowy 10 000.00 PLN.

2. Właścicielem i administratorem strony internetowej www.naturepak.pl jest Naturepak sp. z o.o.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy zawarli z NATUREPAK umowę sprzedaży lub inną umowę dotyczącą produktów opakowaniowych dostarczanych przez NATUREPAK na indywidualne zamówienie (dalej jako „Zamówienie”), w zakresie związanym bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową („Klient”).

4. NATUREPAK udostępna Klientowi Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Składając Zamówienie, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.

2. NATUREPAK przewiduje następujące sposoby składania Zamówienia:

a. korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.naturepak.pl

b. telefonicznie poprzez kontakt z NATUREPAK pod numerem telefonu: +48 789 145 679(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy NATUREPAK kontakt@naturepak.pl lub inny przeznaczony do kontaktu z Klientami,

3. Zamówienie przyjęte telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.naturepak.pl powinno być potwierdzone mailowo przy użyciu skrzynki służbowej należącej do Klienta.

4. Przedmiotem Zamówienia są produkty, których właściwości zostały określane przez Klienta podczas składania Zamówienia i które zostały zaakceptowane przez NATUREPAK.

5. Ceny podawane są przez NATUREPAK w PLN w dwóch wartościach: kwota netto oraz kwota zawierająca podatek VAT w obowiązującej stawce.

6. W odpowiedzi na złożone zapytanie, NATUREPAK przygotowuje dla Klienta ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. O ile nie umówiono się inaczej, oferta obowiązuje przez 14 dni od dnia wysłania jej przez NATUREPAK. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

7. Warunkiem zawarcia umowy jest ustalenie szczegółów Zamówienia, w tym w szczególności podanie:

a. dokładnych parametrów produktu, w szczególności: formatu, rodzaju, materiału, oraz nakładu

b. dokładnych danych osoby zamawiającej oraz informacji w czyim imieniu działa,

c. danych do faktury,

d. adresu dostawy oraz telefonu kontaktowego,

e. jeśli konieczne dostarczenie projektu graficznego Zamówienia, spełniającego wymagania NATUREPAK.

8. Po złożeniu Zamówienia NATUREPAK przesyła Klientowi wiadomość e-mail, zawierającą treść Zamówienia oraz potwierdzającej warunki zawartej umowy w sposób umożliwiający Klientowi utrwalenie jej treści. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta emaila, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

9. NATUREPAK przewiduje następujące sposoby płatności za Zamówienie:

a. za pobraniem przy odbiorze Zamówienia,

b. przelewem na numer rachunku bankowego podanego przy składaniu Zamówienia,

10. NATUREPAK domaga się przedpłaty za Zamówienie w szczególności w następujących przypadkach:

a. realizuje Zamówienie dla Klienta, z którym wcześniej rozpoczyna współpracę,

b. Klient uprzednio miał opóźnienia w zapłacie za Zamówienia,

c. na podstawie indywidualnych negocjacji pomiędzy Naturepak oraz Klientem możliwe jest ustalenie odroczonego terminu płatności również w przypadkach 10a oraz 10b.

III. REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

1. NATUREPAK dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Zamówienie w terminie podanym przy składaniu Zamówienia. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki, który NATUREPAK będzie podawać orientacyjnie.

2. Termin realizacji Zamówienia jest liczony:

a. w razie płatności za pobraniem – od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia,

b. w razie przedpłaty – od momentu wpływu na konto NATUREPAK pełnej kwoty za Zamówienie.

3. NATUREPAK dostarcza Zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich. Podane ceny zawierają koszt przesyłki kurierskiej ekonomicznej w jedno miejsce przeznaczenia, znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłki ekspresowe oraz kierowane za granice będą wyceniane indywidualnie.

4. NATUREPAK nie odpowiada za opóźnienie w realizacji Zamówienia wynikające z siły wyższej oraz z przyczyn nie leżących po stronie NATUREPAK, jak np.: przerwy w dostawie prądu czy brak sygnału internetowego.

5. Jeżeli Zamówienie ma być przesłane przez NATUREPAK Klientowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą jej powierzenia firmie kurierskiej. ATM nie odpowiada za działania i zaniechania firm kurierskich ani za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie firm kurierskich.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ

1. Zamówienia powinny być składane lub potwierdzane przy użyciu adresu firmowego utworzonego przez Klienta.

2. Klient powinien dbać o należyty dobór personelu i sprawować nadzór na nim oraz nad udostępnianiem znajdujących się w lokalu Klienta urządzeń technicznych i pieczątek. Jeżeli istnieje obiektywne przekonanie, że osoba jest upoważniona do składania Zamówień, Zamówienia złożone za pośrednictwem firmowego faxu, telefonu lub maila utworzonego przez Klienta są wiążące dla Klienta.

V. TREŚĆ PLIKÓW PRZESŁANYCH PRZEZ KLIENTA

1. Weryfikacja materiałów dostarczonych przez Klienta polega jedynie na sprawdzeniu poprawności przygotowania projektu w oparciu o parametry techniczne zamówienia.

2. NATUREPAK nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów przesłanych przez Klienta.

3. Klient zobowiązany jest przesyłać NATUREPAK jedynie materiały, do których posiada prawa autorskie lub materiały niepodlegające ochronie z tytułu praw autorskich.

4. NATUREPAK ma prawo odmówić realizacji zlecenia, jeżeli dostarczone materiały:

a. w sposób oczywisty i ewidentny naruszają normy obowiązującego prawa lub prawa autorskie,

b. naruszają normy obyczajowe.

5. Klient podczas weryfikacji Zamówienia jest zobowiązany sprawdzić poprawność merytoryczną i językową dostarczonych materiałów. NATUREPAK nie odpowiada za błędy ortograficzne i merytoryczne projektów przesłanych przez Klienta.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest do poinformowania NATUREPAK o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy konieczne jest aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy NATUREPAK zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NATUREPAK), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym NATUREPAK został powiadomiony o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia Umowy. Zwrot płatności dokonywana jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, na jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. NATUREPAK może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zamówienie powinno być odesłane na adres Naturepak sp. z o.o. Polesie 36, 24-100 Puławy.

VII. REKLAMACJE

1. NATUREPAK jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. NATUREPAK przewiduje następujące sposoby składania reklamacji:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy NATUREPAK: kontakt@naturepak.pl,

b. korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.naturepak.pl,

3. NATUREPAK rekomenduje, aby reklamacja zawierała dokładne dane Klienta (nazwę firmy, adres wraz z kodem pocztowym Klienta), przyczynę reklamacji, treść żądania Klienta oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania. NATUREPAK dołoży wszelkich starań, by rozpatrzyć reklamację jak najszybciej.

5. Klient jest zobowiązany złożyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia, że Zamówienie jest wadliwe. Klient powinien zbadać Zamówienie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Klient traci uprawnienia, jeżeli nie zbadał Zamówienia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub jeżeli nie zawiadomił NATUREPAK o wadzie w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym.

6. Jeżeli pomimo zbadania Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wada wyszła na jaw później, Klient traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli nie zawiadomi NATUREPAK o wadzie w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady.

7. Reklamacje związane z uszkodzeniami przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego przy odbiorze przesyłki, przy udziale kuriera. Niesporządzenie protokołu szkody może być przyczyną odmowy uznania reklamacji.

8. Jeżeli ustosunkowanie się przez NATUREPAK do reklamacji wymaga dokonania oględzin Zamówienia przez NATUREPAK, Klient będzie poproszony o dostarczenie Zamówienia lub jego części do miejsca prowadzenia działalności NATUREPAK lub na inny, wskazany przez NATUREPAK adres. Dostarczenie Zamówienia nastąpi na koszt NATUREPAK. Klient może też być poproszony o uzupełnienie reklamacji lub o dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

9. Jeżeli Zamówienie ma wadę, Klientowi przysługuje roszczenie o zrealizowanie Zamówienia w sposób niewadliwy. Poprawione Zamówienie będzie realizowane według parametrów określonych przy składaniu pierwotnego Zamówienia, a Klientowi nie przysługuje prawo wprowadzenia zmian do Zamówienia (w szczególności Klient nie może domagać się zmiany: wymiarów produktu, kolorów, zamieszczonego tekstu, układu tekstu, rodzaju materiałów użytych do wykonania Zamówienia). W tej sytuacji NATUREPAK może uprzednio domagać się odesłania przez Klienta na koszt NATUREPAK całości wadliwego Zamówienia.

10. Odpowiedzialność NATUREPAK w stosunku do Klienta, bez względu na podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny- z wyłączeniem przypadków winy umyślnej. NATUREPAK ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko z tytułu szkody rzeczywistej i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest NATUREPAK sp. z o.o.

2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Zamówień i mogą być przekazywane jedynie podmiotom odpowiedzialnym za realizację transakcji finansowych oraz za dostawę Zamówień.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu w treść podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania i aktualizacji.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

7. W odniesieniu do danych osobowych Klienta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

8. Szczegóły opisane zostały w Polityce Prywatności

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się NATUREPAK, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu oraz minimalną rozdzielczością ekranu 1600×900;

2. Posiadanie dostępu do poczty elektronicznej;

3. Zainstalowanie przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej;

4. Włączenie obsługi plików Cookies i Javascript.

X. CZYNNOŚCI PROMOCYJNE I MARKETINGOWE

1. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez NATUREPAK wszelkich materiałów graficznych wykonanych na zlecenie Klienta, w tym wizualizacji finalnego produktu lub jego koncepcji. Materiały przekazane przez Klienta będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie przez NATUREPAK i wyłącznie w celu prezentacji Produktów wykonanych przez NATUREPAK na zlecenie Klienta oraz będą mogły być zamieszczone na stronach internetowych NATUREPAK, w portalach społecznościowych, w portalach informacyjnych lub w innych materiałach reklamowych.

2. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystanie przesłanych materiałów. O braku zgody na wykorzystanie powinien jednak poinformować NATUREPAK najpóźniej w chwili odbioru Zamówienia.

3. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez NATUREPAK swoich danych osobowych w celach marketingowych. Klientowi przysługuje uprawnienie do cofnięcia zgody na czynności marketingowe w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Klient może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.)

3. Klient może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.)

4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany postanowień Regulaminu wymagają formy mailowej lub formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu i Zamówieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Zamówienia okaże się lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają wiążące.

4. Spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją Zamówień, będą rozstrzygane przede wszystkim na drodze polubownej. Strony zobligowane są dążyć w dobrej wierze, z wykazaniem należytego zaangażowania, do zakończenia powstałych sporów ugodą.

5. Wszelkie spory sądowe wynikające z Zamówienia będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla NATUREPAK.

6. Regulamin stanowi integralną część Zamówienia.